ایمنی و قطعات مهم لیفتراک

ایمنی لیفتراک Liftruck

•براساس آمارهای منتشره از سوی سازمان NIOSH سالیانه 100 نفر در ایالات متحده در اثر برخورد با لیفتراک جان خود را از دست می دهند و حدود 20000 نفر دچار صدمات جدی می شوند .

ازمهمترین عوامل بروز حادثه:
 عمل نا ایمن می باشد و از شا خص ترین اعمال نا ایمن عدم رعایت مقررات ایمنی در رانندگی و حمل و نقل می باشد

ایمنی لیفتراک:

1-از بکارانداختن لیفتراکی که دوره آموزش آن را فرا نگرفته اید و مجاز به راندن آن نیستید خودداری کنید.
2-به ظرفیت مجاز حمل بار ایمن با  لیفتراک توجه نماییدS.W.L /W.L.L.

3-هیچگاه  از یاد نبرید:

4-از روی کابلها و شلنگها در صورتی که  حفاظ ندارند عبور نکنید.
5-در هنگام حرکت بدون بار ارتفاع شاخکها از زمین حداقل 150 میلی مترباشد.

6-طبقه بندی انواع لیفتراکها بر اساس نیروی محرکه :
الف :مکانهای بی خطر
لیفتراکهای گازوئیلیD
لیفتراکهای الکتریکیE
لیفتراکهای بنزینی G
لیفتراکهای گاز مایع LP

ب:مکانهای پرخطر (خطر انفجار –اشتعال –برق و...)

1.       گازوئیلی ویژهD.S

2.       گازوئیلی برای تجهیزات برقی فشار قویD.Y

3.       الکتریکی ویژهE.S

4.       الکتریکی کاملا ایزوله شدهE.E

5.       محیطهای خطرناک با اتمسفر خاص E.X

7-لیفتراک یک اتومبیل مسابقه نیست لذا با سرعت مجاز حرکت نمائید (حداکثرسرعت مجاز 5KM)

8-شاخکها را تماما زیر بار داخل نمائید و مواظب شاخکهای بیرون آمده از طرف دیگر باشید.

9-هیچ کدام از : اعضا بدن را از محدوده اتاقک لیفتراک بیرون نبرید.

10- اجازه ندهید:افراد غیر مجاز دستگاه را روشن کرده و آنرا جابجا نمایند .
11-  اجازه ندهید :کسی زیر شاخکهای بالا برده شده بایستد وتردد نماید.

12- دستها ، پاها و سر خود را بین قطعات متحرک لیفتراک و سایر خودروها قرار ندهید.

13-اجازه ندهید: اشخاص روی شاخکها سوار شوند.

14-با لیفتراک به طرف اشخاصی که در نزدیکی دیوار هستند حرکت ننمائید زیرا ممکن است راه فرار نداشته باشند.
15-سوار نمودن افراد ونفرات روی لیفتراک ممنوع است .

16-  در زمین های شیب دار از   انبار کردن پالت ها جلوگیری نمائید.
17-برای حمل یک بار همزمان از دو لیفتراک استفاده نکنید.
18-از ترمز ناگهانی برای تخلیه بار بپرهیزید.
19-مطمئن شوید که بار به درستی روی شاخکها قرار گرفته وپایداری لازم را برای جابجایی دارد . 
20-مسیر حمل بار را از نظر باز وخلوت بودن وموانع احتمالی بررسی نمایید .
21-جایی که بار را بر روی آن قرار می دهید پایداری واستحکام لازم را داشته باشد .

22-لیفتراک را در مقابل تجهیزا ت  ،تابلوهای برق و پله های فرار پارک ننماید.

23- بارهای نوسان دار را بیش از 300MM از زمین بلند نکنید.
24- در هنگام حمل مخازن حاوی مایعات هر قدر ممکن است  نزدیک زمین و بسیار آهسته حرکت نمائید.

25-قبل از ترک لیفتراک:
 شاخکها روی زمین ،ترمزدستی کشیده و اهرمها درحالت خلاص قرارگرفته و موتور خاموش گردد.

27-قبل از جلو آوردن دکل ترمز کنید.

28-به آرامی در جلوی قفسه (انبارش) توقف نموده و ترمز دستی را بکشید و بعداز آوردن دکل به حالت عمودی بار را تا ارتفاع مورد نظر برروی محل مورد نظر بالا ببرید.

29-بار را دقیقا از مرکز آن بلند کنید وپس از اطمینان از تعادل جابجا نمایید .

30-کف محلی که لیفتراک در آن کار میکند حتما بایستی صاف ،عار ی از سنگ و...باشد .

31-راننده لیفتراک بایستی :

-از وسایل ایمنی نظیر کفش ،کلاه و دستکش ایمنی استفاده نماید .

-از نظر شنوایی وبینایی کاملا سالم باشد .

-گواهینامه لازم را داشته باشد .

32-مطمئن شوید کف محلی که روی آن کار می کنید استحکام ومقاومت لازم را داشته باشد .

33-در سر پیچ ها ونقاط کور حتما از بوق استفاده نمایید .

34-چراغ هشدار دهنده گردان روی لیفتراک سالم وروشن باشد .

35-در زمان واژگونی لیفتراک در داخل دستگاه بمانید وبه بیرون نپرید.

36-همیشه فاصله ایمن را با دستگاهها،تجهیزات برقی ،تجهیزات گازی و...رعایت کنید .

37-هنگام دور زدن وسر پیچها مواظب باشید که وزنه تعادل دستگاه به اشیاء کناری صدمه وارد نسازد .

38-لیفتراک برای کشیدن اجسام طراحی نشده پس چیزی را با آن نکشید.

39-در سرپایینی ها هنگامی که بار دارید با دنده عقب حرکت نمایید.

40-هنگام حرکت سعی نمایید بدون کمترین ویراژ وانحراف بیمورد حرکت کنید

41-وقتی بار حجیم وبزرگ دارید با دنده عقب حرکت نمایید .

در موقع سوار و پیاده شدن از دستگیره وپله مربوطه استفاده نماییدبررسی نمایید .

42-سعی نکنید:

لیفتراک را خودتان تعمیر نمائید خصوصا وقتی لیفتراک گرم است.

43-از حمل مواد قابل اشتعال توسط لیفتراک پرهیز نمائید.

44-در موقع فعالیت لیفتراک هیچکس بین دکل و بدنه قرار نداشته باشد.

45-حتما کپسول اطفاء حریق در لیفتراک داشته باشید .

46-یادتان باشد که برای دیدن عقب به آینه بغل اکتفا نکنید با چشم خود عقب  را ببنید .

1. بازبینی پیش عملکردی(e-operational  (prروزانه

الف.بایددستورالعمل های مربوط به بازرسی پیش عملکردی،به طورخوانا دردسترس اپراتورباشد.توصیه می شودکه دستورالعمل هابه تجهیزات نصب شوند.دستورالعمل های استانداردبرای اغلب لیفتراک های چنگالی مناسب خواهندبود،البته ممکن است باتوجه به شرایط عملکردی،دستورالعمل های اضافی نیزنیازباشد.یک نمونه چک لیست مربوط به بازرسی پیش عملکردی به عنوان ضمیمه شماره یک،درپایان این بخش آورده شده است.

ب.قبل ازراه اندازی کامیون،شرایط آن راموردبررسی قراردهید،وبه مواردزیرتوجه ویژه داشته باشید:

1.وضعیت تایرها

2.پربادبودن تایرها(درتایرهای بادی)

3.تجهیزات مربوط به اخطاروایمنی

4.چراغ ها

5.باتری

6.کنترل ها

7.سیستم های tilt(کج کننده)وبالابرنده

8.چنگال هاوسایرابزاربارگیری

9.زنجیرهاوکابل ها

10.کلیدهای محدودکننده

11.ترمزها

12.نحوه راندن

13.سیستم(های)سوخت

14.سایرمواردی که به وسیله شرکت سازنده تعیین شده اندیامواردی که موجب سهولت درکارباکامیون می شوند.

ج.باید قبل ازاینکه از لیفتراک چنگالی استفاده نماییم، شرایطی که برایمنی اثرسو دارند،اصلاح گردند.

2.  بازرسی اولیه تجهیزات جدیدوکرایه ای

بایدقبل ازاینکه هروسیله جدیدیااستیجاری ایکه تازه واردشده اندیالیفتراک های چنگالی اصلاح شده(تعدیل-تغییرداده شده)مورداستفاده قرارگیرند،بوسیله یک بازرس که صلاحیت انجام این کاررادارد،موردبازرسی قرارگیردتامطمئن شویم که مطابق مقررات این بخش است.بایدیک بازرسی اولیه به منظور پی بردن به اینکه آیاتجهیزات جدیدمطابق احتیاجات خریدار(یاقرارداداستیجاری)هستند واینکه آیا برای کارموردنظرمناسبندیاخیر،صورت گیرد.

این بازرسی می تواندمستندشودوبایددرپرونده تاریخچه لیفتراک چنگالی نگهداری شود.

درپایان این بخش،یک تست بارگیری وفرم بازرسی ضمیمه شده است،که البته تنها جنبه نمونه داردواستفاده ازآن الزامی نیست.

3.بازرسی ونگهداری

بایدبازرسی ونگهداری لیفتراک های چنگالی پرقدرت مطابق تکنیک های زیراجراشود:

1. باید برنامه بازرسی ونگهداری ازدستورالعمل های پیشنهادشده توسط کارخانه سازنده پیروی نماید.اگر دستورالعمل های مربوط به نگهداری تجهیزات یا بازرسی آنها،باتوصیه های منتشرشده توسط تولیدکننده مغایرباشد،بایدازهمان ابتدا،سازنده یاشخص صلاحیت داردیگری،این دستورالعمل های جایگزین شده راتاییدنمایدوآنهارادردسترس نگه دارد.

2.فقط بایدبه کارکنان آموزش دیده وصاحب اختیاراجازه بازرسی،نگهداری،تعمیر،وتنظیم لیفتراک چنگالی داده شود.

3.درزمانی که لیفتراک درمنطقه خطرناک(درطبقه بندی قابل انفجار)قراردارد،نبایدتعمیری صورت پذیرد.

4.ترمزها،مکانیسم های هدایتی،مکانیسم های کنترل،لوازم مربوط به اخطار،حفاظ ها،چراغ ها،دستگاه فرمان خودکار،ابزارمربوط به بالابردن های بیش ازحدمجاز،ولوازم ایمنی بایدبه طورمنظم بازرسی ودرشرایط عملکردی ایمن نگهداری شوند.

5.همه بخش های مربوط به مکانیسم های بالابروکج کننده وقسمت های مربوط به قاب(frame) رابه دقت بازرسی کنیدوآنهارادرشرایط عملکردی ایمن نگهداری نمایید.

6.بخش هایی که به تقلبی بودن آنهامشکوک هستید،بررسی نمایید.

7.برای لیفتراک های ویژه یاابزارهایی که برای کاردرمناطق خطرناک طراحی وتاییدشده اند،مطمئن شویدکه اجزااصلی وتاییدشده عملکردهای ایمن،بانگهداری صحیح، حفظ می شوند.

8.سیستم های سوخت رسانی راازنظروجودنشتی وشرایط مناسب همه قسمت هایش بررسی کنید.درصورت وجودسیستم سوخت رسانی ای که نشتی داشته باشد،به آن توجه ویژه داشته باشید.برای جلوگیری ازبکاربردن لیفتراک تازمانی که نشتی آن برطرف شود،اقدام به عمل آید.

9.همه سیستم های هیدرولیکی رابازرسی ونگهداری نمایید.سیلندرهای tilt،شیرها،وسایربخش های مشابه رابررسی نماییدتامطمئن شویدکه نشتی هاگسترش نیافته اندوخطرآفرین نشده اند.

10.اطلاعات مربوط به حجم،عملکردایمن،وورقه های فلزی ای که دستورالعمل های مربوط به نحوه نگهداری برروی آنهاحک شده،برچسب ها،یا decals به نحوی نگهداری شوندکه خواناباشند.

11.باتری ها،موتورها،کنترل کننده ها،کلیدهای محدودکننده،وسایل حفاظتی،هادی های الکتریکی،وارتباطات رابازرسی ونگهداری نمایید.توجه ویژه ای به وضعیت عایق الکتریکی نمایید.

12.آن دسته ازتعمیرات مربوط به سیستم های سوخت رسانی واحتراق لیفتراک های صنعتی که خطرحریق رادربردارند،فقط می بایست درمکان هایی که برای چنین تعمیراتی طراحی شده اند،منتقل شوند.

13. بایدقبل ازاقدام به تعمیرسیستم الکتریکی لیفتراک ها،ارتباط باتری راقطع نمود.

14. بایدبه منظورجلوگیری ازتخلیه آب ذخیره شده درمافلرهای آبی muffler{(صداخفه کن،نمدلوله اگزوز)}به میزان کمتراز75%ظرفیت آن،آنهاراروزانه یادرمواردموردنیازپرنمود.آن دسته ازوسایل نقلیه که مافلرهایشان غربال یابخش هایی داردکه ممکن است مسدودگردند،نبایددرزمان که این بخش هایاغربال هامسدودهستند،آنهارامورداستفاده قرارداد.هروسیله نقلیه ای که جرقه یاشعله های خطرناک ازسیستم خروجی(اگزوز) خودساطع می کند،بایدسریعا"آن راازاستفاده خارج نمودوتازمانی که علت انتشارچنین جرقه یااشعه هایی برطرف نشده،مورداستفاده قرارنگیرد.

15.زمانی که دمای هرقسمت ازهرلیفتراکی،بیش ازحدی شودکه درهنگام عملکردطبیعی داشت،بایدآن وسیله راازاستفاده خارج نمودوتازمانی که علت چنین افزایش دمایی برطرف نگردد،ازآن استفاده نشود.

16.درصورتی که بخواهیم از گازنفتی مایع شده(Liquefied Petroleum Gas Fuel)به عنوان سوخت برای لیفتراک های صنعتی که ازابتدابنزین به عنوان سوخت آنهاتایید شده است،استفاده نماییم،بایدتغییرات کاملی صورت گیردکه منجربه ایجادلیفتراکی می شودکه مطابق  ویژگی های تعیین شده برای لیفتراک های طراحی شده باسوختLP یاLPS است.

17.تجهیزات مبدل وروش پیشنهادی نصب بایدبه وسیله کارخانه سازنده تاییدشوند.بایدهمه بخش هایی که نیازاست تاآنهاراجایگزین نماییم،فقط بابخش های معادل خودشان ومتناسب باایمنی آنهایی که درطراحی اصلی مورداستفاده قرارگرفتند، جایگزین شوند.

بایدضمیمه هاشامل برنامه زمانی نگهداری/بازرسی باشند.بایدهمه مراحل بازرسی ضمیمه هابه آنهاالصاق گردد.بایدقسمت های باربرازنظرتغییرشکل(deformation)بررسی شوندوبایدجوش های باربرازنظروجودترک،به صورت چشمی(visually) بازرسی شوند.بایداجزاهیدرولیکی ومکانیکی برطبق دستورالعمل سازنده بازرسی ونگهداری شوند.

18.بایدضمائم هرساله بازرسی شوندوبازرسی هابه صورت مستندارائه شود.

19.قلاب هایی که به عنوان بخشی ازضمائم محسوب می شوند،بایدهمانند قلاب های جرثقیل/لیفتراک بازرسی شوند.

4.   چنگال ها

4.1 میزان باربری چنگال

چنگال هایی که به صورت جفت(دوتایی)مورداستفاده قرارمی گیرند،بایدظرفیت اسمی هرچنگال حداقل نیمی ازظرفیت اسمی درفاصله مرکزی باشدکه بوسیله کارخانه سازنده تعیین شده است وروی پلاک اسمی لیفتراک چنگالی نشان داده شده است.

4.2. بازرسی چنگال ها

الف.چنگال هایی که به صورت تک درهربارمورداستفاده قرارمی گیرند،بایدهر12ماه یکباریاهرزمان که تغییرشکلی دایمی درآنها شناسایی شد،بازرسی شوند.درصورت استفاده شدیدازآنها،لازم است که بازرسی های بیشتری دردوره های زمانی ای که به وسیله مدیرتاسیسات تعیین می گردد،انجام شود.

ب.بازرسی چنگال هاباید باهدف تشخیص هرگونه خرابی،نقص،تغییرشکل،یاسایرشرایطی که ممکن است به استفاده ایمن لطمه واردکند،به وسیله بازرس متخصصی انجام شود.چنگالی که هرکدام ازنقص های زیررادارد،بایدازسرویس خارج شود،وتازمانی که تعمیرات مطلوب توسط کارخانه سازنده یاکارشناس دارای صلاحیت صورت نگیرد،نبایدآن رامورداستفاده قرارداد.بازرسی چنگال شامل مواردزیراست:

1.ترک های سطحی- بایدبازرسی چشمی کاملی برای ترک هاودرصورت لزوم،شناسایی ترک های غیرمخرب،همراه باتوجهی ویژه به heel وجوش هایی که قسمت های پایه رابهfork blankوصل می کنند،صورت گیرد.بایدبازرسی ترک ها،همه اتصالاتfork blnakبه چنگال حامل رادربرگیرد.

2.بازرسی چنگک چنگال- بازرسی چنگال ازنظرصاف بودن تیغه ومیله،گوشه چنگال(سمت بالایی تیغه به سمت بارگیری میله)،تیغه چنگال وفرسودگی میله صورت می گیرد.ممکن است ارتفاع راس چنگال هاوبلندی چنگک هاازکارخانه ای به کارخانه دیگرمتفاوت باشد.به همین دلیل بازرسی های مربوط به چنگک چنگال هابایدبرحسب مقررات مربوط به همان کارخانه سازنده انجام شود.

3.قفل تثبیت موقعیت-ازتعمیرصحیح وعملکرددرست قفل تثبیت کننده(درصورت وجود)اطمینان حاصل نمایید.درصورت یافتن هرگونه نقصی،بایدچنگال ازسرویس خارج شودتاتعمیرات مطلوب روی آن صورت گیرد.

4.قلاب های چنگال فرسوده-زمانی که قلاب های چنگال فراهم شدند،بایدقسمت تکیه گاه بالای قلاب وقسمت نگهدارنده هردوقلاب ازنظرفرسودگی،شکستگی وسایرتغییرشکل های موضعی بررسی شوند.درصورتی که فاصله بین چنگال وحامل آن ازحدمجازفراتررود،نبایدتازمانیکه طبق مقررات4.3تعمیرنشده،مورداستفاده قرارگیرد.

5.علامت گذاری چنگال-زمانی که برچسب چنگال واضح وخوانانیست،باید
آن رانوسازی نمود.بایدنوسازی هردستورالعملی ازطریق شرکت سازنده اصلی صورت گیرد.

4.3 تعمیرچنگال

فقط کارخانه سازنده چنگال یاکارشناس واجدصلاحیت بایدتصمیم بگیردکه آیانیازاست یک چنگال برای استفاده مداوم تعمیرشودیاخیر،وتعمیرات فقط بایدتوسط چنین مرجع صاحب اختیاری صورت گیرد.نبایدترک هایافرسودگی های سطحی راباجوش تعمیرنمود.زمانی که نیازاست تاتعمیرات مجددا" صورت گیرد،بایدچنگال درمعرض عملیات گرمایی قرارگیرد.

5.نگهداری باتری

الف.بایدتسهیلاتی برای ترازوخنثی سازی الکترولیت های ریخته شده،اطفاحریق،حفاظت ازلوازم شارژکننده درمقابل صدمه ناشی ازلیفتراک ها،وتهویه کافی به منظورپراکنده کردن دمه های ناشی ازباتری های گازی فراهم گردد.

ب.بایدیک نقاله،لیفتراک هوایی،یاتجهیزات معادل برای حمل ونقل لوازم برای باتری های قابل حمل فراهم شود.

پ.بایدباتری هایی که دوباره مورداستفاده قرارمی گیرند،به نحومناسب وایمنی درلیفتراک قرارداده شوند.

ت.بایدبرای حمل ونقل الکترولیت،یک قرابه(carboy) مهیاگردد.

ث.زمانی که الکترولیت برای باتری هاشناسانده می شود،بایداسیدبه آب اضافه شود،نبایدآب رادرون اسیدبریزیم.

ج. قبل ازتعویض یاشارژباتری ها،بایدلیفتراک هادروضعیت مناسبی قرارداده شوندوازترمزبرای این منظوراستفاده شود.

چ.بایداطمینان حاصل نماییم که سرپوش های خروجی درحال استفاده هستند(عمل می کنند).بایددرپوش(های)باتری بازباشدتاگرماازآن خارج شود.

ح.بایددرمنطقه شارژ،استعمال دخانیات ممنوع گردد.

خ.بایداحتیاطات لازم برای ممانعت ازایجادشعله های باز،جرقه هایاقوس های الکتریکی درمنطقه های مربوط به شارژباتری هاصورت گیرد.

د.بایدلوازم واشیافلزی ازبالای باتری های روبازدورنگه داشته شوند.

6.  بایگانی

بایدبرای هرلیفتراک،یک پرونده مربوط به تاریخچه آن موجودباشد.این پرونده بایدشامل اطلاعات ضروری برای عملکرد،نگهداری،تست،وارزیابی لیفتراک چنگالی باشد.یک پرونده معمول مربوط به تاریخچه بالابر،شامل انواع مستندات زیراست:

الف.دستورالعمل های مربوط به عملکردونگهداری.

ب.مواردمنع استفاده لیفتراک چنگالی.

پ.مستندات مربوط به چنگال های جانشین شده.

ت.مستندات ارائه شده ازسوی اصلاح کننده های صاحب اختیارکارخانه سازنده برای لیفتراک چنگالی.

ث.مراحل بازرسی وتاریخچه بازرسی ها

ج.بایگانی های مربوط به تعمیر،اصلاحات صورت گرفته.

چ.بایگانی های مربوط به بازرسی چنگال،شامل بایگانی تعمیرچنگال.

ح.اجازه صادرشده ازسوی کارخانه سازنده لیفتراک برای استفاده ای خاص ازآن.

توجه: برای لیفتراک های چنگالی استیجاری،اطمینان نماییدکه درطول مدتی که آنها راکرایه نموده اید،یک برنامه مناسب نگهداری وبازرسی برقرارمی باشد.برای تجهیزات کرایه ای که کمتراز6ماه مورداستفاده قرارمی گیرند،تهیه پرونده تاریخچه توصیه نمی شود.

7.1.آزمون میزان تحمل بارلیفتراک چنگالی

به طورمعمول، نیازی به آزمون های تحمل لیفتراک چنگالی نیست.

الف. نبایدقبل ازتاییداینکه بازرسی ونگهداری به روزهستند(up to date)، آزمون های تحمل بارانجام شود.

ب.بایدآزمون های بررسی میزان تحمل بار،بعدازتعمیریااصلاح عمده براجزایی که برتوانایی حمل بار لیفتراک اثرمی گذارد،صورت گیرند.

پ.اگرسوالاتی درزمینه مناسب بودن یک تست تحمل بار وجوددارد،بایدباکارخانه سازنده مشورت نمود.

ت.بایدتست تحمل بارلیفتراک های چنگالی تحت نظارت یک فردمتخصص ومطابق پیشنهادات کارخانه سازنده انجام شود.

ث. بایدمیزان دقت آزمون های وزن درحدود5- % ، 0%+ ازمقادیرمجازباشد.

ج.بعدازاجرای تست تحمل بار،بایدیک گزارش مکتوب توسط فردواجدصلاحیت تهیه شودکه بیانگرمراحل انجام تست باشد،وصحت آزمون هاونوبت های انجام آنها رانشان دهد.بایدگزارش آزمون هادرپرونده مربوط به تاریخچه لیفتراک نگهداری شوند.

7.2.  تست تحمل بارچنگال

بایدچنگالی که تحت تعمیربوده است،درمعرض آزمون تحمل بارقرارگیرد.

7.3. آزمون میزان تحمل بارضمائم

الف.ظرفیت تحمل بارضمائم،بایدتوسط کارخانه سازنده یاآزمون تحمل باربا100%ظرفیت آن که درمحل کاراستفاده می شود، تعیین گردد.

ازآنجایی که بروشور،دستورالعمل کاربریاسایراطلاعات کارخانه سازنده که به عنوان تاییدظرفیت ذخیره می شوند، به طورمعمول نیازی به انجام آزمون های تحمل بارنیست.

بایدمواردزیربرای همه کارکنانی که باعملکردهای بالابرچنگالی سروکاردارند،به کاربرده شود.درمرحله ابتدایی برنامه ریزی فرایند،بایدیک فردمنتخب هربالابری رادریکی ازدسته های طبقه بندی شده DOE قراردهد(تولیدات معمولی،بحرانی،ازقبل طراحی شده).

8.1. هدایت توسط کاربر

بایددرزمانی که کاربر بالیفتراک چنگالی کارمی کند،مقررات زیرراموردتوجه قراردهد.

8.1.1.کلیات

الف.عمل به شیوه ایمن ازمسوولیت های کاربراست.سریعا"همه حوادث وشبه حادثه هاراگزارش دهید.

ب.بایدکاربررفتارهای ایمن کاری راگسترش دهد،همچنین مراقب شرایط خطرناک باشدتابدینوسیله ازخود،سایرکارکنان،لیفتراک،وسایرموادرامحافظت نماید.

پ.بایدکاربرباعملکردونحوه استفاده همه کنترلهاوابزار(قبلاازکاربالیفتراک)آشناباشد.

ت.قبل ازبکارانداختن هرلیفتراکی،بایدکاربرباشرایط عملکردی غیرمعمول که ممکن است نیازبه احتیاطات ایمن اضافی یادستورالعمل عملکردی ویژه ای باشد،آشناباشد.

ت.یقین نماییدکه لیفتراک به طور دقیق بازرسی شده است.

ث.لیفتراک یاضمائم آن راخارج ازمکان هایی که برای وضعیت کاربرطراحی شده،به کارنیندازید.

ج.دست هاوپاهارادرمحل یاجایی قراردهیدکه برای کاربرطراحی شده است.هیچ کدام ازاجزابدن راخارج ازمحل تعیین شده برای کاربر،قرارندهید.

چ.هیچ قسمت ازبدن رادرمحدوده دسترسی لیفتراک یاسایرضمائم قرارندهید.

ح.ازنزدیک شدن به دکل اجتناب نمایید.

خ.برای حفاظ گذاری ایمن درمحل عبورومرور،ازمحدودیت های لیفتراک مطلع باشیدواحتیاطات زیرراموردتوجه قراردهید:

1.بالابررابه سمت فردی که درمقابل اجسام ایستاده،نرانید.

2.قبل ازهدایت کاربربرای چرخاندن لیفتراک،اطمینان نماییدکه کارکنان درپشت منطقه مذکور قرارنگرفته اند.

3.توجه ویژه ای به راهروها،درگاه هاوسایرمحل هایی که ممکن است عابرین پیاده به مسیرعبورلیفتراک قدم گذارند،نمایید.

4.اجازه ندهیدکه هیچکس زیرقسمت بالابرنده هرنوع لیفتراکی قرارگیرد(چه خالی وچه به صورت باردار).

5.به عابرین پیاده اجازه ندهیدکه به لیفتراک های صنعتی پرقدرت نزدیک شوندمگراینکه مکان امنی به وسیله کارخانه سازنده،برای نزدیک شدن ایجادشده باشد.

6.اطمینان حاصل نماییدکه راهروهای حریق،مسیرهایی که به پلکان هاختم می شوند،تجهیزات اطفاحریق،تمیزنگه داشته شده اند.

7.زمانی که کاربریک لیفتراک صنعتی پرقدرت،درجایگاه خودودرارتفاع بیش ازft25( m7.6(>ازلیفتراک است،یاهرزمان که کاربر،لیفتراک راترک می کندودرجای خودقرارندارد،آن لیفتراک بدون کاربر تلقی می گردد.

8.بایدکاربرقبل ازترک جایگاه خود،مواردزیرراانجام دهد:

الف.لیفتراک رابه طورکامل متوقف نماید.

ب.کنترل های هدایتی رادرحالت خنثی قراردهد.

ج.ازترمزتوقف استفاده نماید.

د.وسایل بارگیری راکاملا"کاهش دهد،مگراینکه به وسیله یک سکوی مرتفع حمایت شده باشد.

9.زمانی که کاربربه طورناخواسته لیفتراک راترک می کنید،بایدمواردزیررااجرانماید:

1.موتوررامتوقف یاکنترل هاراخاموش نماید.

2.اگرکه بایدلیفتراک رادرحالی که درسراشیبی قراردارد،ترک نماید،چرخ هاراثابت نمایید.

3.وسایل بارگیری شده رابه طورکامل کاهش دهد.

10.فاصله ایمن راازلبه شیب ها،سکوها،وسایرسطوح کاری مشابه حفظ نمایید.ماشین های راه آهنی(railroad cars) رابالیفتراک های صنعتی پرقدرتجابجانکنید.

11.ازلیفتراک برای عملکردیابستن درهای ماشین راه آهنی استفاده نکنید،مگردرمواردزیر:

11.1.زمانی که لیفتراک وسیله ای خاص راکه برای بازوبسته نمودن درهای ماشین راه آهنی طراحی شده است،مورداستفاده قرارمی دهدوکاربربرای استفاده ازآن آموزش های لازم رادریافت کرده است.

11.2.دربازکن طوری طراحی شده باشدکه برای بازکردن در نیازباشدتالیفتراک به صورت موازی درراه آهن ماشین حرکت  کند.(بافشاراعمال شده درراستای موازی باحرکت در).

11.3.برای پیشگیری ازصدمه به درهاو/یالیفتراک چنگالی باضربه های تماسی سنگین،زمانی که درراه ماشین بادربازکن درتماس است،بایدمراقب بود.

11.4.بایدکل فرایندبازشدن در،کاملا" درمعرض دیدکاربرباشد.

11.5..بایددرزمانی که دستگیره قفل درجابجامی شود،the dock attendant لیفتراک چنگالی همواره دروضعیت حفاظ ایمن قرارگیرد.

11.6.هرزمان که برا ی بازکردن درrailroad car نیازبه یک واردکردن فشارغیرازحدمعمول بود،بایدکاربرشرایط رابه سرپرست اطلاع دهد.

12.به منظورجلوگیری ازحرکت railroad carsدرزمانی که بارداریافاقدبارهستند،بایدچرخ هامتوقف گردند،ترمزدستی هایاسایرحفاظ های موثرشناخته شده، اعمال شوند.

13.زمانی که بالابردرrailcarsوsemitrailerعمل می کند،مراقب لیفتراک وبار
آن باشید.

14.قبل ازآغازبه کار،کف زمینی که لیفتراک رروی آن قرار دارد،boxcars،شیب های نامتعارف،یاسکوهارابازرسی نمایید.

15.زمانی که لیفتراک چنگالی درحال کار است چه بارداشته باشدویافاقدبارباشد)نبایدسایرکارکنان درون لیفتراک باشند.

16.بایدترمزلیفتراک های بزرگراه ها وقسمت هایی که مانع لغزش چرخ هامی شوند،برای جلوگیری ازلغزش لیفتراک درحالی که board شده اند،تنظیم شوند.

17.بایدتوجه داشت که باتاسیسات بالاازقبیل چراغ ها،سیم ها،لوله ها،سیستم های آبفشان،... تماس ایجادنشود.

18.نبایدلیفتراک های دستی موتوری رانده شوندمگراینکه ازطراحی هدایت بادست خارج شده باشند.

8.1.2.حرکت کردن

الف.توجه داشته باشیدکه همه قوانین عبورومروررعایت گردندوباتوجه به همه شرایط حرکت،لیفتراک درسرعتی که به آن اجازه توقف به شیوه ایمن داده می شود،حرکت نماید.به جزدرمواردخاص تسهیلاتی،سایرموارد به صورت زیراست

درمحوطه ای که ساختمان هاواقع هستند:5mph

درجاده ها:15mph

اطراف پیچ هاآرام برانید.

/ 1 نظر / 186 بازدید
نمايشگاه هاست www.hostexhibition.com

با سلام به شما دوست عزيز : از سايت من ديدن کنيد براي شما يک پيشنهاد خوب دارم تبديل و بلاگ شما به سايت دائمي هاستينگ رايگان هديه ما به شما با من در تماس باشين يا هو اي دي host_iran هاست,هاست رايگان,هاستينگ,فروش هاست,خريد هاست,سرور مجازي,وي پي اس ---------------------------------------------------- يک سايت جديد براي اپلود فايل ها و عکس ها بدون محدوديت مي توانيد عضوش بشين و تا يک ترا بايت فضاي رايگان داشته با شيد تازه در ازاي دانلود هر فايلتون هم و يا معرفي زير گروه که عضو ويزه سايت شوند پول در بيارين و تا روزانه 20 دلار در امد داشته باشين .... براي دانلود از لينک هاتون لينک مستقيم تو وبلاگتون بزاريد و کلي امکانات ديگه دوست داشتين حتما به ما سر بزنيد updap.com با تشکر[گل] [گل]