آشنایی با اصطلاحات باربرداری

1- بار اسمی نهایی(Total rated load):

ماکزیمم باری است که در طول بوم و شعاع کار مورد نظر برای باربرداری مجاز شده است. وزن هوک و دیگر ابزارهای باربرداری به عنوان قسمتی از بار محسوب می شود.

2- بار اسمی(Rated load):

باری است که بایستی بالا برده شود که از کم کردن وزن هوک و دیگر ابزارهای باربرداری از باراسمی نهایی به دست می آید.

3- ظرفیت باربرداری(Lifting capacity):

ماکزیمم بار اسمی نهایی است که جرثقیل قادر به بلند کردن آن باشد.

4- شعاع کار(Working radius):

فاصله افقی در سطح زمین از مرکز سوئینگ جرثقیل تا خط عمودی از مرکز بار می باشد.

ماکزیمم شعاع کار، ماکزیمم شعاع کاریست که جرثقیل در آن قادر به باربرداری باشد.

5- ارتفاع باربرداری(Lifting height):

فاصله عمودی از سطح زمین تا هوک جرثقیل می باشد.

6- طول بوم(Boom length):

فاصله محوری بین پین اتصال ته بوم و پین اتصال قرقره سر بوم می باشد.

7- زاویه باربرداری(Elevation angle):

زاویه بین مرکز بوم با خط افق می باشد.

8- طول جیب(Jib length):

فاصله محوری بین پین اتصال قرقره سر بوم و پین اتصال قرقره روی سر جیب می باشد.

9- زاویه آفست جیب(Jib offset angle):

زاویه بین مرکز بوم و مرکز جیب می باشد.

10- سرعت باز شدن بوم(Boom extension speed):

بیشترین سرعت باز شدن تلسکوپ بوم می باشد.

11- سرعت افزایش زاویه بوم(Boom elevation speed):

زمانی که لازم است تا بوم با کمترین طول از پایین ترین نقطه به بالاترین نقطه خود برسد.

12- سرعت پیچیده شدن سیم بکسل(single line speed – winding upspeed):

بیشترین سرعت پیچیده شدن سیم بکسل در یک دقیقه بر روی درام می باشد.

13- سرعت هوک(Hook speed):

ماکزیمم سرعت بالا رفتن هوک در دقیقه می باشد. سرعت هوک از تقسیم سرعت سیم بکسل  بر تعداد لای آن بدست می آید.

14- سرعت سوئینگ(Swing speed):

بیشترین تعداد گردش دستگاه بر دقیقه می باشد.

15- بیشترین عکس العمل جک در عملیات( Maximum jack  reaction inoperation):

بیشترین فشار در نقطه اتکا جرثقیل بر روی زمین(محل استقرار جک های پایه) می باشد، هنگامی که جرثقیل با حداکثر بار خود، سوئینگ کند. هنگامی که جک های پایه کاملا باز شده باشند، این مقدار به عنوان ماکزیمم عکس العمل جک نامیده می شود. زمینی که جک های پایه بر روی آن مستقر می شود باید برای این منظور آماده شده باشد.

مرکز ثقل:

نقطه ای از جسم که به عنوان مرکز وزن آن محسوب می شود که معمولا در اجسام متقارن در وسط آن می باشد و اگر این نقطه زیر قلاب جرثقیل قرار بگیرد بار بصورت تراز بلند می شود. مرکز ثقل بارها معمولا با علامت CG نمایش داده می شود.

 

ظرفیت باربرداری جرثقیل

در این قسمت می توانیم ظرفیت باربرداری جرثقیل، شعاع کاری و ارتفاع باربرداری را از روی دیاگرامی که در صفحه مشخصات هر جرثقیل وجود دارد، بدست آوریم.

- محاسبه ظرفیت باربرداری

1) مواردی که در محاسبه ظرفیت باربرداری مؤثر می باشد

سه فاکتور زیر بایستی در محاسبه ظرفیت جرثقیل مورد توجه قرار گیرند.

 

1-        استحکام جرثقیل (آیا امکان شکست اجزا جرثقیل وجود دارد؟)

2-       تعادل جرثقیل (آیا امکان وجود واژگونی جرثقیل وجود دارد؟)

3-      ظرفیت قرقره ها ( آیا وینچ توانایی بالا بردن بار را دارد؟)

 

ظرفیت باربرداری جرثقیل با در نظر گرفتن کوچکترین مقدار هر یک از سه فاکتور بالا محاسبه می شود.

هنگامی که شعاع کاری جرثقیل بزرگ باشد، ظرفیت نهایی جرثقیل بر اساس تعادل آن، و هنگامی که شعاع کاری جرثقیل کوچک باشد، بر اساس استحکام بوم و دیگر اجزا آن محاسبه می شود

2)تعادل و استقرار جرثقیل

برای محاسبه استحکام جرثقیل تحت قوانین مستند، به این موارد بایستی توجه نمود: علاوه بر ظرفیت اسمی جرثقیل، به وزن جرثقیل، نیروی اینرسی و گریز از مرکزی که در نتیجه سوئینگ جرثقیل و بالا بردن بوم بوجود می آید، و نیروی باد نیز بایستی توجه نمود.

3) پایداری جرثقیل

      برای ایجاد تعادل جرثقیل روی جک های جلو و عقب، قوانین مشخصی وجود دارد.

4) کارایی جرثقیل

اعداد جدول (بارهای مجاز نهایی) با توجه به جرثقیل مجاز با در نظر گرفتن استحکام و پایداری تعیین می شود.

/ 0 نظر / 156 بازدید