نقش ایمنی در صنعت

شاخص های آسیب و بیماریهای شغلی بر اساس استاندارد OSHA
نویسنده : محمد میلاد ناظران - ساعت ٦:۳٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٧
 

شاخص های آسیب و بیماریهای شغلی بر اساس استاندارد OSHA

 

TRC ( Total Recordable Cases)

کل موارد قابل گزارش به ازای 100 نفر پرسنل تمام وقت نحوه محاسبه آن بصورت زیر می باشد :

000/200 × کل موارد آسیب و بیماری های شغل

تعداد کل ساعات کار کارکنان

 

DART ( Days Away from work , job Transfer or restriction)

مواردی که منجر به غیبت از کار ، محدودیت یا تغییر شغل شده است به ازای 100 نفر پرسنل تمام وقت نحوه محاسبه آن بصورت زیر می باشد :

 

000/200 × تعداد آسیب ها و بیماریهای شغلی منجر به غیبت از کار + تعداد آسیب یا بیماری شغلی منجر به محدودیت یا تغییر در شغل

تعداد کل ساعات کار کارکنان

 

DAFW ( Days Away from work)

مواردی که منجر به غیبت از کار شده است به ازای 100نفر پرسنل تمام وقت نحوه محاسبه مطابق با فرمول زیر است :

000/200 × موارد منجر به غیبت از کار

تعداد کل ساعات کار کارکنان

 

Days Of Job Transfer or restriction) ) DJRT

مواردی که منجر به محدودیت در شغل یا تغییر شغل شده است به ازای 100 نفر پرسنل تمام وقت نحوه محاسبه مطابق با فرمول زیر است :

000/200 × موارد منجر به محدودیت در شغل و تغییر شغل

تعداد کل ساعات کار کارکنان

 

1 ـ درصد کارکنان در معرض سر و صدا:

 

 

2ـ درصدکارکنان در معرض‌ پرتو فرا بنفش :    

 

 

3ـ درصد کارکنان در معرض پرتو فروسرخ :

      

 

 

4ـ درصد کارکنان در معرض نورنامناسب محیط کار:

 

 

5 ـ درصد کارکنان در معرض ارتعاش تمام بدن :

 

 

6ـ درصد کارکنان در معرض ارتعاش دست - بازو :

 

 

7ـ درصد کارکنان در معرض استرس حرارتی :

 

 

 

8ـ درصد کارکنان در معرض عوامل شیمیایی سرطان زا قراردارند :

 

 

 

9ـ درصد کارکنان در معرض حلال های آلی قراردارند:

 

 

10- درصد کارکنان در معرض فلزات سنگین قراردارند:

 

 

11ـ درصد کارکنان در معرض اسید / باز( موارد خورنده ) قرار دارند :

 

 

 

12ـ درصد کارکنان که در معرض گردو غبار بیماری زا قراردارند :

 

 

 

13ـ درصد کارکنانی که در معرض گازها ، بخارهای بیماری زا قرار دارند:

 

 

 

 

14ـ درصد کارکنانی که در معرض باکتری، ویروس،قارچ‌های بیماری زا‌قرار دارند =

 

 

 

 

 

15ـ درصد کارکنانی که به هنگام انجام وظیفه در وضعیت های آسیب رسان بدنی٭ قرار می ‌گیرند:

 

 

 

16ـ درصد کارکنانی که بار بیش از حد مجاز بلند / حمل می‌کنند =

 

 

 

17ـ درصد پوشش معاینات شغلی ( دوره‌ای) =

 

 

 

18 ـ ضریب تکرار بیماریهای شغلی قابل گزارش (TROIF) :

 

 

19ـ ضریب تکراری بیماری های شغلی متلف وقت (TLOIF) :

 

 

 

20ـ درصد کارکنانی که برای آنها در معاینات دوره‌ای محدودیت شغلی در نظر گرفته شده است :

 

 

 

 

21ـ درصد کارکنانی که در معاینات دوره‌ای برای شغل فعلی نامناسب اعلام شده‌اند :

 

 

 

22-

1- GAR (Gross absence rate ) :نرخ کلی غیبت از کار

 

تعداد کل روزهای از دست رفته کاری به علت غیبت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع روزهای کاری کل کارکنان

2- SAR (Sickness absence rate) : نرخ غیبت از کار ناشی از بیماری

 

تعداد روزهای غیبت به علت بیماری گواهی دار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع روزهای کاری کل کارکنان

3- UAR (Unauthorized absence rate) : نرخ غیبت از کار غیر موجه

 

تعداد روزهای غیبت غیر موجه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع روزهای کاری کل کارکنان

 

شاخص‌های ایمنی

توضیح : کلیه موارد ذیل برای کارکنان رسمی و پیمانکار بصورت مجزا تهیه می شوند .

  1. ضریب تکرار حوادث : تعداد حوادث ناتوان کننده * 106

تعداد کل نفر ساعت کارکرد کارکنان

 

  1. ضریب شدت حوادث : تعداد روزهای تلف شده *106

تعداد کل نفر ساعت کارکرد کارکنان

 

  1. شاخص تصادفات : تعداد تصادفات

تعداد خودروهای فعال

 

  1. شاخص حوادث قابل ثبت = ( تعداد حوادث جزئی + تعداد حوادث ناتوان کننده ) * 106

تعداد کل نفر ساعت کارکرد کارکنان

 

  1. ضریب تکرار حوادث منجر به خسارت مالی ( غیر پرسنلی )‌= تعداد حوادث منجر به خسارت مالی

تعداد کل نفر ساعت کارکنان

توضیح : حوادث منجر به خسارت مالی شامل کلیه حوادث بجز آنهائیکه منجر به آسیب به افراد شده اند می شود .

  1. ضریب هزینه حوادث = (هزینه خسارتهای مالی + زیست محیطی + پرسنلی) * 100

هزینه کل شرکت / منطقه /طرح

 

7-ضریب تکرار حریق = تعداد آتش سوزی ها *106

تعداد کل نفر ساعت کارکنان

 

8-ضریب شکستگی خط لوله = تعداد نشت / شکستگی خطوط لوله

طول خط لوله (‌کیلومتر )‌در منطقه

9- ضریب واژگونی / تصادف نفتکشها = تعداد واژگونی / تصادف نفتکشها

حجم کل جابجائی فرآورده در منطقه ( میلیون لیتر )‌* کیلومتر کارکرد نفتکشها

 

10-میانگین فاصله زمانی بین حوادث = تعداد کل حوادث (‌مالی – زیست محیطی – پرسنلی )

تعداد روزهای کارکرد

 

11- ضریب شدت حوادث نفتکشها = هزینه خسارتهای مالی + زیست محیطی + پرسنلی

حجم کل جابجائی فرآورده (‌میلیون لیتر ) * کارکرد نفتکشها (‌کیلومتر )‌

 

12- ضریب تعداد ممیزی های ایمنی = تعداد ممیزی های انجام شده

تعداد ممیزی های ایمنی برنامه ریزی شده

 

13- شاخص های آموزش ایمنی = تعداد نفر ساعت آموزش ایمنی

تعداد کل نفر ساعت آموزش کارکنان

 

14-ضریب آموزش ایمنی = تعداد کلاسهای برگزار شده ایمنی

تعداد کل کلاسهای ایمنی برنامه ریزی شده

 

15- شاخص های ارزیابی ریسک = تعداد ارزیابی های انجام شده ( what if , FMEA,HAZOP , .. )

تعداد کل ارزیابی های برنامه ریزی شده

 

16- شاخص انجام اقدامات کنترلی = تعداد اقدامات اصلاحی / پیشگیرانه انجام شده

تعداد کل اقدامات اصلاحی / پیشگیرانه تعریف شده

 

17- شاخص انجام مانور (‌رزمایش )‌= تعداد مانورهای انجام شده

تعداد کل مانورهای برنامه ریزی شده

 

1- برنامه آموزش های زیست محیطی

شاخص: تعداد کارکنانی که آموزش زیست محیطی دریافت کرده‌اند

تعداد کارکنانی که بر اساس برنامه ریزی باید آموزش‌های زیست محیطی دریافت کنند

 

2- رویداد زیست محیطی (ریخت و پاش، آلودگی هوا، آب و ...) هرماه

شاخص : تعداد رویدادها

 

3- تعداد رویدادهای HSE که منتهی به شکایات جامعه می شود (هرماه)

شاخص: تعداد رویدادها

4- تعداد مطالعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (فصلی)

شاخص: تعداد مطالعات HSE انجام شده

تعداد مطالعات HSE برنامه ریزی شده

 

شاخصهای زیست محیطی شرکت های پالایش نفت

  1. فضای سبز

 

KPI1 فضای سبز =

فضای صنعتی

 

 

 

 

 

KPI2 = اعتبارات هزینه شده در تولید و نگهداشت فضای سبز

میزان نفت خام تصفیه شده

 

2- پساب

KPI3 = میزان پساب تولید شده

میزان نفت خام تصفیه شده

 

 

KPI4,5 = میزان پساب تصفیه شده بهداشتی / صنعتی

میزان نفت خام تصفیه شده

 

KPI6 = میزان پساب بازگشتی به سیستم

میزان نفت خام تصفیه شده

 

KPI7 = میزان پساب تخلیه شده به محیط با پارامتر بیشتر از حد مجاز استاندارد

میزان نفت خام تصفیه شده

 

3- پسماند

KPI8 = میزان تولید پسماند عادی

میزان نفت خام تصفیه شده

 

KPI9,10 = میزان تولید پسماند صنعتی / ویژه × CF

نفت خام تصفیه شده

 

KPI11 =میزان پسماند دفن شده بهداشتی

میزان نفت خام تصفیه شده

 

KPI12=میزان پسماند تصفیه شده یا بازیافت یا فرخته شده

میزان نفت خام تصفیه شده

 

KPI13 = میزان پسماند نگهداری شده

میزان نفت خام تصفیه شده

 

4- اعتبارات زیست محیطی

 

KPI14,15 = اعتبارات تخصیص داده شده و هزینه شده در بخش محیط زیست

 

5- حوادث زیست محیطی

 

KPI16 =میزان نشت مواد نفتی به محیط

نفت خام تصفیه شده

6- گازها

 

KPI17 = میزان گازهای ارسالی به فلر ( تن در سال )

میزان نفت خام تصفیه شده

 

 

شاخصهای زیست محیطی شرکت خطوط لوله و مخابرات

 

فضای سبز

KPI1 = فضای سبز

فضای صنعتی

 

پساب

 

KPI2 = ضریب محیط * حجم پساب تصفیه شده بهداشتی

درجه حساسیت حجم انتقال نفت خام و فرآورده

 

KPI3=ضریب محیط * حجم پساب تصفیه شده صنعتی

درجه حساسیت حجم انتقال نفت خام و فرآورده

 

اعتبارات زیست محیطی

 

KPI4= اعتبارات هزینه های پروژه های زیست محیطی

حجم انتقال نفت خام و فرآورده

 

 

حوادث زیست محیطی

KPI5 =تعداد حوادث زیست محیطی * ضریب محیط

حجم انتقال نفت خام و فرآورده

 

آموزش

KPI6 = نفر ساعت آموزش محیط زیست

تعداد کارکنان

 

پروژه های رفع آلودگی

KPI 7=اعتبارات هزینه شده در پروژه های رفع آلودگی

حجم انتقال نفت خام و فرآورده

شاخص های زیست محیطی شرکت ملی پخش

فضای سبز

KPI1 = میزان فضای سبز

میزان فضای صنعتی

 

پروژه های زیست محیطی

KPI2 = اعتبارات هزینه شده

 

KPI3 = پیشرفت فیزیکی پروژه ها

پساب

KPI4 = حجم کل پساب تولید شده * ضریب محیط

حجم عملیات درجه حساسیت

 

پسماند

KPI5,6,7 = میزان تولید پسماند ( عادی / صنعتی / ویژه )

حجم عملیات

 

 

 

رفع آلودگی آب و خاک

KPI8,9 = میزان نشر فرآورده در محیط آب / خاک * ضریب محیط

درجه حساسیت