نقش ایمنی در صنعت

دیگها و ظروف تحت فشار
نویسنده : محمد میلاد ناظران - ساعت ٢:۱۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٧
 

ایمنی ظروف تحت فشار

 

 ایمنی سیلندرهای استیلن

·        سیلندرهای C2H2 باید در مکانهایی با تهویه مناسب انبار شوند.

·        این سیلندرها باید به صورت مجزا و جداگانه از سیلندر اکسیژن و سایر اکسیدکننده ها حداقل با فاصله 20 فوت یا با دیوار غیر قابل احتراق حداقل با فاصله 5 فوت لگهداری شود. بالاترین حد مقاومت در برابر آتش 2/1 ساعت میباشد.

·        فضای اضافی برای انبار کردن  سیلندرها 2500 ft  3  میباشد. سیلندرها باید دارای کلاهک حفاظتی باشند که به صورت محکم در جای خود ثابت شده باشند.

·        سیلندرها را روی زمین نکشید و واژگون نسازید و رها نکنید. برای حرکت دادن سیلندرها از وسیله مناسب استفاده کنید.

·        در انبار از علایم سیگار نکشید و خطر انفجار استفاده کنید. منبع گرمایی و وسایل الکتریکی در نزدیکی آنها باشد.

·        منطقه انبار باید دارای  کد الکتریکی برای کلاس 1 منطقه خطرناک باشد.

·        درجه حرارت محل انبار از 125F (25C)  بیشتر شود. سیلندرهای پر و خالی باید به صورت جداگانه انبار شوند.

·        همه کپسولهای استیلن و وسایل مرتبط با آنها باید روی زمین قرار گیرند.

·        هرگز از استیلن برای جوش دادن لوله های مسی استفاده نکنید و فقط برای لوله های آهنی یا فولادی استفاده کنید. شیر کپسول را نباید بیشتر از 1/5  دور بچرخوانید.

از استیلن در فشار بیش از 15psig استفاده نکنید. سیلندرهای استیلن سنگینتر از سایر سیلندرها هستند، به خاطر اینکه آنها با مواد چگال افزا و استون پر میشود

·        با آب صابون سوراخ و نشتی را چک کنید و هرگز از شعله استفاده نکنید. در شرایط خاص، استیلن میتواند با مس، نقره و جیوه واکنش دهد 

·        زمانی که جوشکاری یا برشکاری میکنید دستورالعمل و برچسب احتیاطی روی محصول را خوب مطالعه کنید.

 

 ایمنی سیلندرهای CO2

·        از وسایل و جزییات آن در برابر صدمات فیزیکی محافظت شود.

·        در محوطه از تهویه مناسب استفاده کنید.

·        اگر کپسولها نشتی داشته باشند شیر آنها را ببندیدو برای تعمیر به مکان امن انتقال دهید.

·        در مکانهای خنک، خشک، با تهویه مناسب و دور از مواد آتشگیر و خورنده انبار شوند.

·        دور از گرما و منابع آتشگیر و نور مستقیم خورشید مگهداری شود.

·        آنها را نزدیک آسانسور، راهرو نگهداری نکنید.

·        آنها را نیندازید و اجازه ندهید که به هم برخورد کنند و در محل امن به طور محکم و با ثبات نگهداری شود.

·        از محکم بودن کلاهک سیلندرها اطمینان حاصل کنید.

·        سیلندرها را روی زمین نکشید و واژگون نسازید و رها نکنید. برای حرکت دادن سیلندرها از وسیله مناسب استفاده کنید.

·        درجه حرارت محل انبار از 125F (25C)  بیشتر شود. سیلندرهای پر و خالی باید به صورت جداگانه انبار شوند.

·        از روغن و گریس برای آماده کردن و جابه جایی سیاندرها استفاده نشود.

·        سیلند خالی را با برچسب "خالی "  مشخص کنید.

·        یسلندها را برای افزایش سرعت دشارژ گرم نکنید.

·        هنگام دشارژ الکتریکی برای جلوگیری از تخلیه خطرناک سیلندرها شیرها و دریچه ها را چک کنید.

·        سیلندرها را به چرخ دستی زنجیرکنید.

 

 

 ایمنی سیلندهای O2

·        از وسایل و جزییات آن در برابر صدمات فیزیکی محافظت شود.

·        در محوطه از تهویه مناسب استفاده کنید.

·        اگر کپسولها نشتی داشته باشند شیر آنها را ببندیدو برای تعمیر به مکان امن انتقال دهید.

·        در مکانهای خنک، خشک، با تهویه مناسب و دور از مواد آتشگیر و خورنده انبار شوند.

·        دور از گرما و منابع آتشگیر و نور مستقیم خورشید مگهداری شود.

·        آنها را نزدیک آسانسور، راهرو نگهداری نکنید.

·        آنها را نیندازید و اجازه ندهید که به هم برخورد کنند و در محل امن به طور محکم و با ثبات نگهداری شود.

·        از محکم بودن کلاهک سیلندرها اطمینان حاصل کنید.

·        سیلندرها را روی زمین نکشید و واژگون نسازید و رها نکنید. برای حرکت دادن سیلندرها از وسیله مناسب استفاده کنید.

·        درجه حرارت محل انبار از 125F (25C)  بیشتر شود. سیلندرهای پر و خالی باید به صورت جداگانه انبار شوند.

·        از روغن و گریس برای آماده کردن و جابه جایی سیاندرها استفاده نشود.

·        سیلند خالی را با برچسب "خالی "  مشخص کنید.

·        یسلندها را برای افزایش سرعت دشارژ گرم نکنید.

·        هنگام دشارژ الکتریکی برای جلوگیری از تخلیه خطرناک سیلندرها شیرها و دریچه ها را چک کنید.

·        سیلندرها را به چرخ دستی زنجیرکنید.