نقش ایمنی در صنعت

تستهای غیر مخرب
نویسنده : محمد میلاد ناظران - ساعت ٦:٢٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٧
 

استاندارد تست های غیرمخرب در فلزات جوشکاری شده

DIN 50125 استاندارد کشش
DIN EN 20898-1,2 استاندارد خواص مکانیکی پیچ و مهره¬ها
ISO 898-991 استاندارد خواص مکانیکی پیچ و مهره¬ها
DIN EN 875 استاندارد تست ضربه مواد فلزی (جوش)
DIN EN 895 استاندارد تست کشش نمونه¬های جوش
DIN EN 910 استاندارد تست خمش نمونه¬های جوش
DIN EN 1043-1 استاندارد تست سختی جوش
DIN EN 1320 استاندارد تست¬های مخرب در فلزات جوش کاری شده
AWSD 1-1 تست¬های مخرب و غیرمخرب در فلزات جوشکاری شده
ASME Sec.II
4.Qualification استاندارد تست¬های مخرب و غیرمخرب در فلزات جوشکاری شده
ASTM E8M استاندارد استاندارد کشش
ASTM E92 استاندارد سختی ویکرز
ASTM E10 استاندارد سختی برینل
ASTM E18 استاندارد سختی راکول
ASTM E384 استاندارد سختی میکرو (ویکرز، نوپ)
محل مورد استفاده: آزمایشگاه متالوگرافی